Obavljamo kompletnu uslugu poslova arhitektonskog projektiranja građevina koja se
sastoji od izrade idejnih, glavnih, izvedbenih projekata, projekata izvedenog stanja,
te ishođenje potrebnih dozvola.

Izrađujemo idejne projekte potrebne za izdavanje Rješenja o uvjetima građenja (za građevine ispod 400 m2), te idejne projekte potrebne za dobivanje Lokacijske
dozvole (za građevine iznad 400 m2)

Nudimo kompletnu uslugu izrade glavnih projekta koji obuhvaćaju
(ovisno o vrsti građevine):

• Arhitektonski projekt
• Projekt konstrukcije
• Projekt vodovoda i kanalizacije
• Projekt elektrotehničkih instalacija
• Projekt strojarskih instalacija
• Projekt zaštite od požara
• Projekt zaštite na radu
• Troškovnik projektiranih radova

Izrađujemo projekte priključaka na javne prometnice, te projekte prilaznih prometnica.

Radimo projekte etažiranja bilo koje vrste nekretnine radi upisa u zemljišne knjige.

Tek kada se obavi etažiranje može se pristupiti upisu vlasništva u zemljišne knjige tj. gruntovnicu. Gruntovnica tj. zemljišna knjiga je jedini pravni dokaz vlasništva nad nekretninom.

Nadzorni inženjer je fizička osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer i provodi u ime investitora
stručni nadzor građenja.

Također prikupljamo dokumentaciju za tehnički pregled građevine kako bi građevina
dobila uporabnu dozvolu, a za tehnički pregled se mora imati nadzornog inženjera
koji je pratio gradnju i vodio prateću dokumentaciju i koji vlasniku odgovara za
kvalitetno obavljenu gradnju. Tek po dobivenom aktu za uporabu, građevina se
može upisati u katastar i u zemljišne knjige.

Projektom unutarnjeg uređenja rješavamo prostorno, funkcionalno, tehničko-tehnološko i oblikovno unutrašnjost građevine. Izbor, polikromija, oblikovanje i umjetnička obrada gradiva (podovi, zidovi, stropovi), namještaja, rasvjetnih tijela i ostalih elemenata tehničke opreme vizualno izražavaju osnovnu svrhu projekta unutarnjeg uređenja.

Projekt krajobraznog uređenja primjereno mikroklimatskim, ekološkim i topografskim specifičnostima ambijenta, uvjetima lokacije i programskim zahtjevima, funkcionalno i oblikovno rješavamo sve elemente uređenja otvorenih (vanjskih) prostora.